ShabbatBulletin - Oct 9-10, 2020 Shabbat Hagim Parashah Box Portion