ShabbatBulletin - Oct 23-24, 2020 Shabbat Parashah Box Portion