ShabbatBulletin - Nov 6-7, 2020 Shabbat Parashah Box Portion